top of page

תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש לפני המשך ההתכתבות עם הצ'אט בוט:

עזרא בוט הוא צ'אט בוט מאובטח הניתן באמצעות אפליקציית ה-WhatsApp (האתר - ezrabot.org, שאר הנכסים בבעלות החברה והצ'אט בוט, יכונו יחד "עזרא בוט" או "השירות") שמטרתו ליצור מרחב בטוח ליצירת חיבורים והתאמות בין מתנדבים לבין אנשים הזקוקים לסיוע במגוון תחומים ("מטרת המיזם"). עזרא בוט הוא מיזם התנדבותי שהוקם ע"י קבוצה של יזמי הייטק, מפתחים, אנשי מוצר ומרקטינג בעקבות אירוע הזוועה והמלחמה שפרצו ב- 7.10.23 ונתמך ע"י פרדס קהילות בע"מ ("החברה"). כלל המשתמשים בשירות, לרבות מתנדבים ואנשים הזקוקים לסיוע יכונו יחד "המשתמשים".

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות ובלבד והם מתייחסים באופן שווה

1. הסכמה לתנאי השימוש בעזרא בוט כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). שימוש בעזרא בוט מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש ולסעיף הפרטיות כמפורט מטה. החברה לא תפנה אליך או תעביר את פרטיך למטרות אחרות שאינן הולמות את מטרת המיזם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, אינך רשאי להשתמש בעזרא בוט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. השימוש בעזרא בוט מיועד למי שמלאו לו 18 שנים. יחד עם זאת, שימוש בעזרא בוט ע"י משתמשים שהינם בני פחות מ-18, יתאפשר בכפוף לכך שיקבלו את אישור הוריהם או אפוטרופוס ("האחראי") לכך. המשך השימוש ע"י משתמשים שהינם מתחת לגיל 18 משמעו כי אישור האחראי התקבל כנדרש וכי האחראי אישר בשם ועבור הקטין את תנאי השימוש, וכי הוא רשאי כדין לשמש כאחראי.

 

2. התחייבויות המשתמשים בשירות:

החברה מעוניינת להבטיח כי עזרא בוט ינוהל באופן תקין וראוי המשרת את מטרת המיזם בצורה המיטיבית. לכן, הנך מתחייב ונדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות: שימוש בשירות לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, שאינו הולם את מטרת המיזם, שהינו למטרות זדון או בניגוד תנאי השימוש; שימוש מסחרי כלשהו בשירות ללא קבלת הסכמת החברה בכתב מראש; מסירת מידע כוזב במסגרת השירות; מסירת מידע על אדם אחר ללא קבלת הסכמתו המפורשת או בחוסר סמכות במסגרת השירות; מסירת פרטים מזהים על אודות אנשים במסגרת השירות ללא קבלת אישור מתאים; פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר שייכים לחברה; הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות השירות. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל גישת משתמשים לשירות, לרבות אם לא פעלו לפי תנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר

3. מסירת מידע:

הנך מתחייב ומאשר כי כל המידע, הנתונים והמסמכים שתמסור במסגרת השירות, מלאים ומדויקים, הולמים את מטרת המיזם ואינם כוללים פרטים מזהים על אף אדם ללא הסכמתו או הרשאה מתאימה ובכפוף למפורט בסעיף 4.2.4. מדיניות הפרטיות

*לידיעתך, מידע אישי או "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ובכלל, הוא מידע המתייחס לאדם מזוהה או אדם הניתן לזיהוי.

למשל: נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, פרטים אינטימיים לגביו ולגבי חייו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

4.1 אינך מחויב למסור לנו מידע אישי מכוח אף חוק. כל מידע אישי שתמסור לנו, במישרין או בעקיפין באמצעות השירות, נמסר בכפוף להסכמתך ורצונך להשתמש בעזרא בוט.

4.2 סוגי המידע האישי שנאסף ואופן איסופו: במהלך התקשרותך עם העזרא בוט: יאסף שמך המלא, מספר הטלפון שלך וכן תוכן פנייתך. כחלק מתוכן הפנייה ובכלל אתה מתבקש שלא לספק מידע אישי נוסף מכל סוג מלבד המידע האמור בסעיף 4.1 (לרבות, כתובת מגורים, מספר ת.ז, כתובת איימל וכו'). בעת יצירת קשר: אם תפנה אלינו באמצעות משלוח דוא"ל אל ezrabotisrael@gmail.com או באמצעות פנייה ברשתות החברתיות, תצטרך למסור את שמך המלא, כתובת הדוא"ל ופרטי פנייתך, כדי שנוכל לטפל בה. ייתכן שנבקש פרטים נוספים בהתאם לפנייתך ולשם הטיפול בה. למען תחזוקת השירות ואבטחתו: במסגרת מתן ניהול האתר ותחזוקתו, נשתמש במידע מסוים, למשל מספר טלפון, כדי לקיים בקרות, לזהות ולמנוע תקלות, התחזיות וכדומה.

 

4.3 השימוש שלנו במידע האישי: אנו נשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו למטרות הבאות: כדי לספק את השירות, לרבות חיבור בין מתנדבים ואנשים הזקוקים לסיוע. לצורך טיפול בבקשותיך, לצורכי תיעוד ובקרה ומתן מענה לפניות. לצורכי אבטחת מידע ועמידה בהוראות הדין. לצורך התגוננות בהליכים משפטיים, מניעת הונאות, התחזות, זיופים, פעילות בניגוד לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והדין. לתיחזוק ושיפור השירות.

 

4.4 שיתוף מידע אישי: לא נעביר מידע אישי שמסרת לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:לפי הסכמתך או במקרה שהדבר כרוך בפעילות השירות (למשל, על מנת לחברך עם משתמשים מתאימים הזקוקים לעזרתך או יכולים לסייע לך). לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של השירות או שירותים שכלולים בו או נלווים אליו. חלק מהספקים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת ישראל ובתחומי שיפוט אחרים, בהם חוקי הפרטיות והזכויות מכוחם שונים מאלו שמציע החוק הישראל, לרבות בארה"ב אם נדרש לעשות כן על פי דין, על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת. במקרה של הליכים משפטיים וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה אליהם אנחנו צד. במקרה שחברתנו תירכש על ידי צד ג' או תתמזג עם חברת צד ג', או במסגרת בדיקה הקשורה לעסקה מסוג זה, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע אישי. אנו עשויים לגלות את המידע, אם יש לנו סיבה סבירה להאמין שגילוי המידע מסייע או נחוץ כדי:

(א) לציית להוראות כל דין;

(ב) לאכוף את התנאים;

(ג) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של כל אדם או תאגיד.

 

4.5 קישורים למוצרי צד שלישי: השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת החברה (כל אחד מהם "אתרי צד שלישי"). החברה לא אחראית לנהלי הפרטיות או לתוכן של אתרי צד שלישי כאמור. אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי צד שלישי בהם תבחר להשתמש או לתקשר איתם.

 

4.6 הזכויות שלך: אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע אישי שלך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן או למחוק את מידע אישי כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת EzraTeam_IL@com.

 

4.7 אבטחה: אנו מצייתים לסטנדרטים המצויים בענף כדי להגן על המידע האישי. עם זאת, אף שיטת העברת נתונים באינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני, אינה בטוחה במאת האחוזים. לכן, לא נוכל לערוב לאבטחתו או לסודיותיו המוחלטת של המידע האישי.

5. תהליך האימות:

בתחילת ההתקשרות מול העזרא בוט תדרש לעבור תהליך זיהוי ואימות המבוצע ע"י צד שלישי ובמסגרתו תדרש לצלם תעודה מזהה ("צד שלישי"). לחברה אין כל אחריות על ההליך האמור לרבות אימות זהות המשתמשים ופרטיהם. אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של צד שלישי טרם ביצוע תהליך האימות. בנוסף, אנו ממליצים כי לאחר קבלת פרטים של צד שני ע"י העזרא בוט, לקיים שיחה מקדימה שמטרתה וידוא זהות הצד השני ואימות פרטיו לרבות פרטי בקשת העזרה/ההתנדבות.

 

6. תקשורת באמצעות WhatsApp:

ההתקשרות עם עזרא בוט נעשת באמצעות אפליקציית ה-WhatsApp. החברה אינה אחראית לנהלי הפרטיות או לתנאי השימוש של .WhatsApp אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים ומדיניות הפרטיות שלהם טרם השימוש.

 

7. הגבלת אחריות החברה מספקת את השירות והפרטים המועברים במסגרתו כמו שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לשירות לרבות התקשרויות בין המשתמשים. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך לכל נזק מכל סוג שהוא, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמשים בשירות ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או בפרטים או במידע הנמסרים ע"י החברה או באמצעות השירות, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך, ולא תשמע כל טענת הסתמכות כנגד החברה. החברה לא תהיה אחראית ואינה לוקחת כל חלק בהתקשרות שתיווצר בין הצדדים לאחר החיבור ביניהם, ואין לה כל קשר להתנדבות שתבוצע או לא תבוצע לאחר חיבור הצדדים. החברה לא אחראית לגבי נכונות הפרטים שנמסרו וזהות המשתשמשים ואינה אחראית לתוכן פניות המשתמשים המועבר ע"י העזרא בוט או לכל מידע אחר הנמסר ע"י המשתמשים. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרה של תנאי השימוש. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל פרט מידע שבחר לפרסם, במסגרת השירות, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך או מהפרת תנאי השימוש.

 

8. קניין רוחני:

כל המידע המופיע בשירות נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. למען הסר ספק, אין בעשיית או אפשרות שימוש בשירות בכדי להעניק למשתמש זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה. אין למכור ו/או להשכיר ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או לשנות ו/או לתרגם ו/או לנצל למטרה מסחרית כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף ו/או לעשות שימוש כלשהו בתוכן ו/או בסימני המסחר השייכים לחברה, אלא בקבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

9. פנה אלינו בכל שאלה שיש לך לגבי השירות, דיווח על תקלות, או בבקשות והצעות, אנא פנה אלינו באמצעות הדוא"ל EzraTeam_IL@com ונשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.10. כללי החברה רשאית לבטל את השירות ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, זמינותו, נראות השירות וכל מאפיין אחר, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על תנאים אלה זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, תנאיו ו/או לשימוש בשירות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

עודכן לאחרונה: אוקטובר 22, 2023.

bottom of page